א שאלו מיהוה מטר בעת מלקוש יהוה עשה חזיזים ומטר-גשם יתן להם לאיש עשב בשדה : ב כי התרפים דברו-און והקוסמים חזו שקר וחלמות השוא ידברו הבל ינחמון עלכן נסעו כמו-צאן יענו כי-אין רעה : ג על-הרעים חרה אפי ועל-העתודים אפקוד כי-פקד יהוה צבאות את-עדרו את-בית יהודה ושם אותם כסוס הודו במלחמה : ד ממנו פנה ממנו יתד ממנו קשת מלחמה ממנו יצא כל-נוגש יחדו : ה והיו כגברים בוסים בטיט חוצות במלחמה ונלחמו כי יהוה עמם והבישו רכבי סוסים : ו וגברתי את-בית יהודה ואת-בית יוסף אושיע והושבותים כי רחמתים והיו כאשר לא-זנחתים כי אני יהוה אלהיהם ואענם : ז והיו כגבור אפרים ושמח לבם כמו-יין ובניהם יראו ושמחו יגל לבם ביהוה : ח אשרקה להם ואקבצם כי פדיתים ורבו כמו רבו : ט ואזרעם בעמים ובמרחקים יזכרוני וחיו אתבניהם ושבו : י והשיבותים מארץ מצרים ומאשור אקבצם ואל-ארץ גלעד ולבנון אביאם ולא ימצא להם : יא ועבר בים צרה והכה בים גלים והבישו כל מצולות יאר והורד גאון אשור ושבט מצרים יסור : יב וגברתים ביהוה ובשמו יתהלכו נאם יהוה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית