א משא דבר-יהוה בארץ חדרך ודמשק מנחתו כי ליהוה עין אדם וכל שבטי ישראל : ב וגם-חמת תגבל-בה צר וצידון כי חכמה מאד : ג ותבן צר מצור לה ותצבר-כסף כעפר וחרוץ כטיט חוצות : ד הנה אדני יורשנה והכה בים חילה והיא באש תאכל : ה תרא אשקלון ותירא ועזה ותחיל מאד ועקרון כי-הביש מבטה ואבד מלך מעזה ואשקלון לא תשב : ו וישב ממזר באשדוד והכרתי גאון פלשתים : ז והסרתי דמיו מפיו ושקציו מבין שניו ונשאר גם-הוא לאלהינו והיה כאלף ביהודה ועקרון כיבוסי : ח וחניתי לביתי מצבה מעבר ומשב ולא-יעבר עליהם עוד נגש כי עתה ראיתי בעיני : ט גילי מאד בת-ציון הריעי בת ירושלם הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע הוא עני ורכב על-חמור ועל-עיר בן-אתנות : י והכרתי-רכב מאפרים וסוס מירושלם ונכרתה קשת מלחמה ודבר שלום לגוים ומשלו מים עד-ים ומנהר עד-אפסי-ארץ : יא גם-את בדם-בריתך שלחתי אסיריך מבור אין מים בו : יב שובו לבצרון אסירי התקוה גם-היום מגיד משנה אשיב לך : יג כי-דרכתי לי יהודה קשת מלאתי אפרים ועוררתי בניך ציון על-בניך יון ושמתיך כחרב גבור : יד ויהוה עליהם יראה ויצא כברק חצו ואדני יהוה בשופר יתקע והלך בסערות תימן : טו יהוה צבאות יגן עליהם ואכ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית