א ואשב ואשא עיני ואראה והנה ארבע מרכבות יצאות מבין שני ההרים וההרים הרי נחשת : ב במרכבה הראשנה סוסים אדמים ובמרכבה השנית סוסים שחרים : ג ובמרכבה השלשית סוסים לבנים ובמרכבה הרבעית סוסים ברדים אמצים : ד ואען ואמר אל-המלאך הדבר בי מה-אלה אדני : ה ויען המלאך ויאמר אלי אלה ארבע רחות השמים יוצאות מהתיצב על-אדון כל-הארץ : ו אשר-בה המוסים השחרים יצאים אל-ארץ צפון והלבנים יצאו אל-אחריהם והברדים יצאו אל-ארץ התימן : ז והאמצים יצאו ויבקשו ללכת להתהלך בארץ ויאמר לכו התהלכו בארץ ותתהלכנה בארץ : ח ויזעק אתי וידבר אלי לאמר ראה היוצאים אל-ארץ צפון הניחו את-רוחי בארץ צפון : ט ויהי דבר-יהוה אלי לאמר : י לקוח מאת הגולה מחלדי ומאת טוביה ומאת ידעיה ובאת אתה ביום ההוא ובאת בית יאשיה בןצפניה אשר-באו מבבל : יא ולקחת כסף-וזהב ועשית עטרות ושמת בראש יהושע בןיהוצדק הכהן הגדול : יב ואמרת אליו לאמר כה אמר יהוה צבאות לאמר הנה-איש צמח שמו ומתחתיו יצמח ובנה את-היכל יהוה : יג והוא יבנה את-היכל יהוה והוא-ישא הוד וישב ומשל על-כסאו והיה כהן על-כסאו ועצת שלום תהיה בין שניהם : יד והעטרת תהיה לחלם ולטוביה ולידעיה ולחן בן-צפני...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית