א ואשוב ואשא עיני ואראה והנה מגלה עפה : ב ויאמר אלי מה אתה ראה ואמר אני ראה מגלה עפה ארכה עשרים באמה ורחבה עשר באמה : ג ויאמר אלי זאת האלה היוצאת עלפני כל-הארץ כי כל-הגנב מזה כמוה נקה וכל-הנשבע מזה כמוה נקה : ד הוצאתיה נאם יהוה צבאות ובאה אל-בית הגנב ואל-בית הנשבע בשמי לשקר ולנה בתוך ביתו וכלתו ואת-עציו ואת-אבניו : ה ויצא המלאך הדבר בי ויאמר אלי שא נא עיניך וראה מה היוצאת הזאת : ו ואמר מה-היא ויאמר זאת האיפה היוצאת ויאמר זאת עינם בכל-הארץ : ז והנה ככר עפרת נשאת וזאת אשה אחת יושבת בתוך האיפה : ח ויאמר זאת הרשעה וישלך אתה אל-תוך האיפה וישלך את-אבן העפרת אל-פיה : ט ואשא עיני וארא והנה שתים נשים יוצאות ורוח בכנפיהם ולהנה כנפים ככנפי החסידה ותשאנה את-האיפה בין הארץ ובין השמים : י ואמר אל-המלאך הדבר בי אנה המה מולכות את-האיפה : יא ויאמר אלי לבנותלה בית בארץ שנער והוכן והניחה שם על-מכנתה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית