א וישב המלאך הדבר בי ויעירני כאיש אשר-יעור משנתו : ב ויאמר אלי מה אתה ראה ואמר ראיתי והנה מנורת זהב כלה וגלה על-ראשה ושבעה נרתיה עליה שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על-ראשה : ג ושנים זיתים עליה אחד מימין הגלה ואחד על-שמאלה : ד ואען ואמר אל המלאך הדבר בי לאמר מה אלה אדני : ה ויען המלאך הדבר בי ויאמר אלי הלוא ידעת מה המה אלה ואמר לא אדני : ו ויען ויאמר אלי לאמר זה דבר-יהוה אל-זרבבל לאמר לא בחיל ולא בכח כי אם-ברוחי אמר יהוה צבאות : ז מי-אתה הר-הגדול לפני זרבבל למישר והוציא את-האבן הראשה תשאות חן חן לה : ח ויהי דבר-יהוה אלי לאמר : ט ידי זרבבל ימדו הבית הזה וידיו תבצענה וידעת כי-יהוה צבאות שלחני אלכם : י כי מי בז ליום קטנות ושמחו וראו את-האבן הבדיל ביד זרבבל שבעה-אלה עיני יהוה המה משוטטים בכלהארץ : יא ואען ואמר אליו מה-שני הזיתים האלה על-ימין המנורה ועל-שמאולה : יב ואען שנית ואמר אליו מה-שתי שבלי הזיתים אשר ביד שני צנתרות הזהב המריקים מעליהם הזהב : יג ויאמר אלי לאמר הלוא ידעת מה-אלה ואמר לא אדני : יד ויאמר אלה שני בני היצהר העמדים על אדון כל הארץ :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית