א ויראני את-יהושע הכהן הגדול עמד לפני מלאך יהוה והשטן עמד על-ימינו לשטנו : ב ויאמר יהוה אל-השטן יגער יהוה בך השטן ויגער יהוה בך הבחר בירושלם הלוא זה אוד מצל מאש : ג ויהושע היה לבש בגדים צואים ועמד לפני המלאך : ד ויען ויאמר אלהעמדים לפניו לאמר הסירו הבגדים הצאים מעליו ויאמר אליו ראה העברתי מעליך עונך והלבש אתך מחלצות : ה ואמר ישימו צניף טהור על-ראשו וישימו הצניף החהור על-ראשו וילבשהו בגדים ומלאך יהוה עמד : ו ויעד מלאך יהוה ביהושע לאמר : ז כה-אמר יהוה צבאות אם-בדרכי תלך ואם את-משמרתי תשמר וגם-אתה תדין את-ביתי וגם תשמר אתחצרי ונתתי לך מהלכים בין העמדים האלה : ח שמע-נא יהושע הכהן הגדול אתה ורעיך הישבים לפניך כי-אנשי מופת המה כי-הנני מביא את-עבדי צמח : ט כי הנה האבן אשר נתתי לפני יהושע על-אבן אחת שבעה עינים הנני מפתח פתחה נאם יהוה צבאות ומשתי את-עון הארץ-ההיא ביום אחד : י ביום ההוא נאם יהוה צבאות תקראו איש לרעהו אלתחת גפן ואל-תחת תאנה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית