א ואשא את-עיני וארא והנה ארבע קרנות : ב ואמר אל-המלאך הדבר בי מה-אלה ויאמר אלי אלה הקרנות אשר זרו את-יהודה את-ישראל וירושלם : ג ויראני יהוה ארבעה חרשים : ד ואמר מה אלה באים לעשות ויאמר לאמר אלה הקרנות אשר-זרו את-יהודה כפי-איש לא-נשא ראשו ויבאו אלה להחריד אתם לידות את-קרנות הגוים הנשאים קרן אל-ארץ יהודה לזרותה : ה ואשא עיני וארא והנה-איש ובידו חבל מדה : ו ואמר אנה אתה הלך ויאמר אלי למד את-ירושלם לראות כמה-רחבה וכמה ארכה : ז והנה המלאך הדבר בי יצא ומלאך אחר יצא לקראתו : ח ויאמר אלו רץ דבר אל-הנער הלז לאמר פרזות תשב ירושלם מרב אדם ובהמה בתוכה : ט ואני אהיה-לה נאם-יהוה חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה : י הוי הוי ונסו מארץ צפון נאם-יהוה כי כארבע רוחות השמים פרשתי אתכם נאם-יהוה : יא הוי ציון המלטי יושבת בת-בבל : יב כי כה אמר יהוה צבאות אחר כבוד שלחני אלהגוים השללים אתכם כי הנגע בכם נגע בבבת עינו : יג כי הנני מניף את-ידי עליהם והיו שלל לעבדיהם וידעתם כי-יהוה צבאות שלחני : יד רני ושמחי בת-ציון כי הנני-בא ושכנתי בתוכך נאם-יהוה : טו ונלוו גוים רבים אל-יהוה ביום ההוא והיו לי לעם ושכנתי בתוכך וידעת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית