א בשביעי בעשרים ואחד לחדש היה דבר-יהוה ביד-חגי הנביא לאמר : ב אמר-נא אלזרבבל בן-שלתיאל פחת יהודה ואל-יהושע בן-יהוצדק הכהן הגדול ואל-שארית העם לאמר : ג מי בכם הנשאר אשר ראה את-הבית הזה בכבודו הראשון ומה אתם ראים אתו עתה הלוא כמהו כאין בעיניכם : ד ועתה חזק זרבבל נאם-יהוה וחזק יהושע בן-יהוצדק הכהן הגדול וחזק כל-עם הארץ נאם-יהוה ועשו כי-אני אתכם נאם יהוה צבאות : ה אתהדבר אשר-כרתי אתכם בצאתכם ממצרים ורוחי עמדת בתוככם אל-תיראו : ו כי כה אמר יהוה צבאות עוד אחת מעט היא ואני מרעיש את-השמים ואת-הארץ ואת-הים ואת-החרבה : ז והרעשתי את-כל-הגוים ובאו חמדת כל-הגוים ומלאתי את-הבית הזה כבוד אמר יהוה צבאות : ח לי הכסף ולי הזהב נאם יהוה צבאות : ט גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מןהראשון אמר יהוה צבאות ובמקום הזה אתן שלום נאם יהוה צבאות : י בעשרים וארבעה לתשיעי בשנת שתים לדריוש היה דבר-יהוה אל-חגי הנביא לאמר : יא כה אמר יהוה צבאות שאל-נא את-הכהנים תורה לאמר : יב הן ישא-איש בשר-קדש בכנף בגדו ונגע בכנפו אל-הלחם ואל-הנזיד ואל-היין ואל-שמן ואל-כל-מאכל היקדש ויענו הכהנים ויאמרו לא : יג ויאמר חגי אם-יגע טמא-נפש ב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית