א בשנת שתים לדריוש המלך בחדש הששי ביום אחד לחדש היה דבר-יהוה ביד-חגי הנביא אל-זרבבל בן-שאלתיאל פחת יהודה ואל-יהושע בן-יהוצדק הכהן הגדול לאמר : ב כה אמר יהוה צבאות לאמר העם הזה אמרו לא עת-בא עת-בית יהוה להבנות : ג ויהי דבריהוה ביד-חגי הנביא לאמר : ד העת לכם אתם לשבת בבתיכם ספונים והבית הזה חרב : ה ועתה כה אמר יהוה צבאות שימו לבבכם על-דרכיכם : ו זרעתם הרבה והבא מעט אכול ואין-לשבעה שתו ואין-לשכרה לבוש ואין-לחם לו והמשתכר משתכר אל-צרור נקוב : ז כה אמר יהוה צבאות שימו לבבכם על-דרכיכם : ח עלו ההר והבאתם עץ ובנו הבית וארצה-בו ואכבדה אמר יהוה : ט פנה אל-הרבה והנה למעט והבאתם הבית ונפחתי בו יען מה נאם יהוה צבאות יען ביתי אשר-הוא חרב ואתם רצים איש לביתו : י על-כן עליכם כלאו שמים מחל והארץ כלאה יבולה : יא ואקרא חרב על-הארץ ועל-ההרים ועל-הדגן ועל-התירוש ועל-היצהר ועל אשר תוציא האדמה ועל-האדם ועל-הבהמה ועל כל-יגיע כפים : יב וישמע זרבבל בן-שלתיאל ויהושע בן-יהוצדק הכהן הגדול וכל שארית העם בקול יהוה אלהיהם ועל-דברי חגי הנביא כאשר שלחו יהוה אלהיהם וייראו העם מפני יהוה : יג ויאמר חגי מלאך יהוה במלאכות י...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית