א דבר-יהוה אשר היה אל-צפניה בן-כושי בן-גדליה בן-אמריה בן-חזקיה בימי יאשיהו בןאמון מלך יהודה : ב אסף אסף כל מעל פני האדמה נאם-יהוה : ג אסף אדם ובהמה אסף עוף-השמים ודגי הים והמכשלות את-הרשעים והכרתי את-האדם מעל פני האדמה נאםיהוה : ד ונטיתי ידי על-יהודה ועל כל-יושבי ירושלם והכרתי מן-המקום הזה את-שאר הבעל את-שם הכמרים עם-הכהנים : ה ואת-המשתחוים על-הגגות לצבא השמים ואתהמשתחוים הנשבעים ליהוה והנשבעים במלכם : ו ואת-הנסוגים מאחרי יהוה ואשר לאבקשו את-יהוה ולא דרשהו : ז הס מפני אדני יהוה כי קרוב יום יהוה כי-הכין יהוה זבח הקדיש קראיו : ח והיה ביום זבח יהוה ופקדתי על-השרים ועל-בני המלך ועל כל-הלבשים מלבוש נכרי : ט ופקדתי על כל-הדולג על-המפתן ביום ההוא הממלאים בית אדניהם חמס ומרמה : י והיה ביום ההוא נאם-יהוה קול צעקה משער הדגים ויללה מן-המשנה ושבר גדול מהגבעות : יא הילילו ישבי המכתש כי נדמה כל-עם כנען נכרתו כל-נטילי כסף : יב והיה בעת ההיא אחפש את-ירושלם בנרות ופקדתי על-האנשים הקפאים על-שמריהם האמרים בלבבם לא-ייטיב יהוה ולא ירע : יג והיה חילם למשמה ובתיהם לשממה ובנו בתים ולא ישבו ונטעו כרמים ולא ישת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית