א תפלה לחבקוק הנביא על שגינות : ב יהוה שמעתי שמעך יראתי יהוה פעלך בקרב שנים חייהו בקרב שנים תודיע ברגז רחם תזכור : ג אלוה מתימן יבוא וקדוש מהר-פארן סלה כמה שמים הודו ותהלתו מלאה הארץ : ד ונגה כאור תהיה קרנים מידו לו ושם חביון עזה : ה לפניו ילך דבר ויצא רשף לרגליו : ו עמד וימדד ארץ ראה ויתר גוים ויתפצצו הררי-עד שחו גבעות עולם הליכות עולם לו : ז תחת און ראיתי אהלי כושן ירגזון יריעות ארץ מדין : ח הבנהרים חרה יהוה אם בנהרים אפך אם-בים עברתך כי תרכב על-סוסיך מרכבתיך ישועה : ט עריה תעור קשתך שבעות מחות אמר סלה נהרות תבקע-ארץ : י ראוך יחילו הרים זרם מים עבר נתן תהום קולו רום ידיהו נשא : יא שמש ירח עמד זבלה לאור חציך יהלכו לנגה ברק חניתך : יב בזעם תצעד-ארץ באף תדוש גוים : יג יצאת לישע עמך לישע את-משיחך מחצת ! אש מבית רשע ערות יסוד עד-צואר סלה : יד נקבת במחיו ראש פרזיו יסערו להפיצני עליצתם כמו-לאכל עני במסתר : טו דרכת בים סוסיך חמר מים רבים : טז שמעתי ותרגז בטני לקול צללו שפתי יבוא רקב בעצמי ותחתי ארגז אשר אנוח ליום צרה לעלות לעם יגודנו : יז כי-תאנה לא-תפרח ואין יבול בגפנים כחש מעשה-זית ושדמות ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית