א על-משמרתי אעמדה ואתיצבה על-מצור ואצפה לראות מה-ידבר-בי ומה אשיב עלתוכחתי : ב ויענני יהוה ויאמר כתוב חזון ובאר על-הלחות למען ירוץ קורא בו : ג כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יכזב אם-יתמהמה חכה-לו כי-בא יבא לא יאחר : ד הנה עפלה לא-ישרה נפשו בו וצדיק באמונתו יחיה : ה ואף כי-היין בוגד גבר יהיר ולא ינוה אשר הרחיב כשאול נפשו והוא כמות ולא ישבע ויאסף אליו כל-הגוים ויקבץ אליו כל-העמים : ו הלוא-אלה כלם עליו משל ישאו ומליצה חידות לו ויאמר הוי המרבה לא-לו עד-מתי ומכביד עליו עבטיט : ז הלוא פתע יקומו נשכיך ויקצו מזעזעיך והיית למשמות למו : ח כי אתה שלות גוים רבים ישלוך כל-יתר עמים מדמי אדם וחמס-ארץ קריה וכל-ישבי בה : ט הוי בצע בצע רע לביתו לשום במרום קנו להנצל מכף-רע : י יעצת בשת לביתך קצותעמים רבים וחוטא נפשך : יא כי-אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה : יב הוי בנה עיר בדמים וכונן קריה בעולה : יג הלוא הנה מאת יהוה צבאות וייגעו עמים בדי-אש ולאמים בדי-ריק יעפו : יד כי תמלא הארץ לדעת את-כבוד יהוה כמים יכמו על-ים : טו הוי משקה רעהו מספח חמתך ואף שכר למען הביט על-מעוריהם : טז שבעת קלון מכבוד שתה גםאתה והערל ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית