א הוי עיר דמים כלה כחש פרק מלאה לא ימיש טרף : ב קול שוט וקול רעש אופן וסוס דהר ומרכבה מרקדה : ג פרש מעלה ולהב חרב וברק חנית ורב חלל וכבד פגר ואין קצה לגויה וכשלו בגויתם : ד מרב זנוני זונה טובת חן בעלת כשפים המכרת גוים בזנוניה ומשפחות בכשפיה : ה הנני אליך נאם יהוה צבאות וגליתי שוליך על-פניך והראיתי גוים מערך וממלכות קלונך : ו והשלכתי עליך שקצים ונבלתיך ושמתיך כראי : ז והיה כל-ראיך ידוד ממך ואמר שדדה נינוה מי ינוד לה מאין אבקש מנחמים לך : ח התיטבי מנא אמון הישבה ביארים מים סביב לה אשר-חיל ים מים חומתה : ט כוש עצמה ומצרים ואין קצה פוט ולובים היו בעזרתך : י גם-היא לגלה הלכה בשבי גם עלליה ירחשו בראש כל-חוצות ועל-נכבדיה ידו גורל וכל-גדוליה רתקו בזקים : יא גם-את תשכרי תהי נעלמה גם-את תבקשי מעוז מאויב : יב כל-מבצריך תאנים עם-בכורים אם-ינועו ונפלו על-פי אוכל : יג הנה עמך נשים בקרבך לאיביך פתוח נפתחו שערי ארצך אכלה אש בריחיך : יד מי מצור שאבי-לך חזקי מבצריך באי בחיט ורמסי בחמר החזיקי מלבן : טו שם תאכלך אש תכריתך חרב תאכלך כילק התכבד כילק התכבדי כארבה : טז הרבית רכליך מכוכבי השמים ילק פשט ויעף : ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית