א משא נינוה ספר חזון נחום האלקשי : ב אל קנוא ונקם יהוה נקם יהוה ובעל חמה נקם יהוה לצריו ונוטר הוא לאיביו : ג יהוה ארך אפים וגדל-כח ונקה לא ינקה יהוה בסופה ובשערה דרכו וענן אבק רגליו : ד גוער בים ויבשהו וכל-הנהרות החריב אמלל בשן וכרמל ופרח לבנון אמלל : ה הרים רעשו ממנו והגבעות התמגגו ותשא הארץ מפניו ותבל וכלישבי בה : ו לפני זעמו מי יעמוד ומי יקום בחרון אפו חמתו נתכה כאש והצרים נתצו ממנו : ז טוב יהוה למעוז ביום צרה וידע חסי בו : ח ובשטף עבר כלה יעשה מקומה ואיביו ירדףחשך : ט מה-תחשבון אל-יהוה כלה הוא עשה לא-תקום פעמים צרה : י כי עד-סירים סבכים וכסבאם סבואים אכלו כקש יבש מלא : יא ממך יצא חשב על-יהוה רעה יעץ בליעל : יב כה אמר יהוה אם-שלמים וכן רבים וכן נגזו ועבר וענתך לא אענך עוד : יג ועתה אשבר מטהו מעליך ומוסרתיך אנתק : יד וצוה עליך יהוה לא-יזרע משמך עוד מבית אלהיך אכרית פסל וממכה אשים קברך כי קלות :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית