א אללי לי כי הייתי כאספי-קיץ כעללת בציר אין-אשכול לאכול בכורה אותה נפשי : ב אבד חסיד מן-הארץ וישר באדם אין כלם לדמים יארבו איש את-אחיהו יצודו חרם : ג עלהרע כפים להיטיב השר שאל והשפט בשלום והגדול דבר הות נפשו הוא ויעבתוה : ד טובם כחדק ישר ממסוכה יום מצפיך פקדתך באה עתה תהיה מבוכתם : ה אל-תאמינו ברע אלתבטחו באלוף משכבת חיקך שמר פתחי-פיך : ו כי-בן מנבל אב בת קמה באמה כלה בחמתה איבי איש אנשי ביתו : ז ואני ביהוה אצפה אוחילה לאלהי ישעי ישמעני אלהי : ח אל-תשמחי איבתי לי כי נפלתי קמתי כי-אשב בחשך יהוה אור לי : ט זעף יהוה אשא כי חטאתי לו עד אשר יריב ריבי ועשה משפטי יוציאני לאור אראה בצדקתו : י ותרא איבתי ותכמה בושה האמרה אלי איו יהוה אלהיך עיני תראינה בה עתה תהיה למרמס כטיט חוצות : יא יום לבנות גדריך יום ההוא ירחק-חק : יב יום הוא ועדיך יבוא למני אשור וערי מצור ולמני מצור ועד-נהר וים מים והר ההר : יג והיתה הארץ לשממה על-ישביה מפרי מעלליהם : יד רעה עמך בשבטך צאן נחלתך שכני לבדד יער בתוך כרמל ירעו בשן וגלעד כימי עולם : טו כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות : טז יראו גוים ויבשו מכל גבורתם ישימו יד ע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית