א שמעו-נא את אשר-יהוה אמר קום ריב את-ההרים ותשמענה הגבעות קולך : ב שמעו הרים את-ריב יהוה והאתנים מסדי ארץ כי ריב ליהוה עם-עמו ועם-ישראל יתוכח : ג עמי מה-עשיתי לך ומה הלאתיך ענה בי : ד כי העלתיך מארץ מצרים ומבית עבדים פדיתיך ואשלח לפניך את-משה אהרן ומרים : ה עמי זכר-נא מה-יעץ בלק מלך מואב ומה-ענה אתו בלעם בן-בעור מן-השחים עד-הגלגל למען דעת צדקות יהוה : ו במה אקדם יהוה אכף לאלהי מרום האקדמנו בעולות בעגלים בני שנה : ז הירצה יהוה באלפי אילים ברבבות נחלי-שמן האתן בכורי פשעי פרי בטני חחאת נפשי : ח הגיד לך אדם מה-חוב ומה-יהוה דורש ממך כי אם-עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם-אלהיך : ט קול יהוה לעיר יקרא ותושיה יראה שמך שמעו מחה ומי יעדה : י עוד האש בית רשע אצרות רשע ואיפת רזון זעומה : יא האזכה במאזני רשע ובכיס אבני מרמה : יב אשר עשיריה מלאו חמס וישביה דברו-שקר ולשונם רמיה בפיהם : יג וגם-אני החליתי הכותך השמם על-חחאתך : יד אתה תאכל ולא תשבע וישחך בקרבך ותמג ולא תפליט ואשר תפלט לחרב אתן : טו אתה תזרע ולא תקצור אתה תדרך-זית ולא-תסוך שמן ותירוש ולא תשתה-יין : טז וישתמר חקות עמרי וכל מעשה בית-אחאב ו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית