א ואתה בית-לחם אפרתה צעיר להיות באלפי יהודה ממך לי יצא להיות מושל בישראל ומוצאתיו מקדם מימי עולם : ב לכן יתנם עד-עת יולדה ילדה ויתר אחיו ישובון על-בני ישראל : ג ועמד ורעה בעז יהוה בגאון שם יהוה אלהיו וישבו כי-עתה יגדל עד-אפסי-ארץ : ד והיה זה שלום אשור כי-יבוא בארצנו וכי ידרך בארמנתינו והקמנו עליו שבעה רעים ושמנה נסיכי אדם : ה ורעו את-ארץ אשור בחרב ואת-ארץ נמרד בפתחיה והציל מאשור כי-יבוא בארצנו וכי ידרך בגבולנו : ו והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים כטל מאת יהוה כרביבים עלי-עשב אשר לא-יקוה לאיש ולא ייחל לבני אדם : ז והיה שארית יעקב בגוים בקרב עמים רבים כאריה בבהמות יער ככפיר בעדרי-צאן אשר אם עבר ורמס וטרף ואין מציל : ח תרם ידך על-צריך וכל-איביך יכרתו : ט והיה ביום-ההוא נאם-יהוה והכרתי סוסיך מקרבך והאבדתי מרכבתיך : י והכרתי ערי ארצך והרסתי כל-מבצריך : יא והכרתי כשפים מידך ומעוננים לא יהיו-לך : יב והכרתי פסיליך ומצבותיך מקרבך ולא-תשתחוה עוד למעשה ידיך : יג ונתשתי אשיריך מקרבך והשמדתי עריך : יד ועשיתי באף ובחמה נקם את-הגוים אשר לא שמעו :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית