א והיה באחרית הימים יהיה הר בית-יהוה נכון בראש ההרים ונשא הוא מגבעות ונהרו עליו עמים : ב והלכו גוים רבים ואמרו לכו ונעלה אל-הר-יהוה ואל-בית אלהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה בארחתיו כי מציון תצא תורה ודבר-יהוה מירושלם : ג ושפט בין עמים רבים והוכיח לגוים עצמים עד-רחוק וכתתו חרבתיהם לאתים וחניתתיהם למזמרות לא-ישאו גוי אל-גוי חרב ולא-ילמדון עוד מלחמה : ד וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו ואין מחריד כיפי יהוה צבאות דבר : ה כי כל-העמים ילכו איש בשם אלהיו ואנחנו נלך בשם-יהוה אלהינו לעולם ועד : ו ביום ההוא נאם-יהוה אספה הצלעה והנדחה אקבצה ואשר הרעתי : ז ושמתי את-הצלעה לשארית והנהלאה לגוי עצום ומלך יהוה עליהם בהר ציון מעתה ועד-עולם : ח ואתה מגדל-עדר עפל בת-ציון עדיך תאתה ובאה הממשלה הראשנה ממלכת לבת-ירושלם : ט עתה למה תריעי רע המלך אין-בך אם-יועצך אבד כי-החזיקך חיל כיולדה : י חולי וגחי בת-ציון כיולדה כי-עתה תצאי מקריה ושכנת בשדה ובאת עד-בבל שם תנצלי שם יגאלך יהוה מכף איביך : יא ועתה נאספו עליך גוים רבים האמרים תחנף ותחז בציון עינינו : יב והמה לא ידעו מחשבות יהוה ולא הבינו עצתו כי קבצם כעמיר גרנה : יג ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית