א ואמר שמעו-נא ראשי יעקב וקציני בית ישראל הלוא לכם לדעת את-המשפט : ב שנאי טוב ואהבי רע גזלי עורם מעליהם ושארם מעל עצמותם : ג ואשר אכלו שאר עמי ועורם מעליהם הפשיטו ואת-עצמתיהם פצחו ופרשו כאשר במיר וכבשר בתוך קלחת : ד אז יזעקו אל-יהוה ולא יענה אותם ויסתר פניו מהם בעת ההיא כאשר הרעו מעלליהם : ה כה אמר יהוה על-הנביאים המתעים את-עמי הנשכים בשניהם וקראו שלום ואשר לא-יתן על-פיהם וקדשו עליו מלחמה : ו לכן לילה לכם מחזון וחשכה לכם מקסם ובאה השמש על-הנביאים וקדר עליהם היום : ז ובשו החזים וחפרו הקסמים ועטו על-שפם כלם כי אין מענה אלהים : ח ואולם אנכי מלאתי כח את-רוח יהוה ומשפט וגבורה להגיד ליעקב פשעו ולישראל חחאתו : ט שמעו-נא זאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל המתעבים משפט ואת כלהישרה יעקשו : י בנה ציון בדמים וירושלם בעולה : יא ראשיה בשחד ישפטו וכהניה במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסמו ועל-יהוה ישענו לאמר הלוא יהוה בקרבנו לא-תבוא עלינו רעה : יב לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלם עיין תהיה והר הבית לבמות יער :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית