א הוי חשבי-און ופעלי רע על-משכבותם באור הבקר יעשוה כי יש-לאל ידם : ב וחמדו שדות וגזלו ובתים ונשאו ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו : ג לכן כה אמר יהוה הנני חשב על-המשפחה הזאת רעה אשר לא-תמישו משם צוארתיכם ולא תלכו רומה כי עת רעה היא : ד ביום ההוא ישא עליכם משל ונהה נהי נהיה אמר שדוד נשדנו חלק עמי ימיר איך ימיש לי לשובב שדינו יחלק : ה לכן לא-יהיה לך משליך חבל בגורל בקהל יהוה : ו אל-תחפו יחיפון לא-יחפו לאלה לא ימג כלמות : ז האמור בית-יעקב הקצר רוח יהוה אם-אלה מעלליו הלוא דברי ייטיבו עם הישר הולך : ח ואתמול עמי לאויב יקומם ממול שלמה אדר תפשטון מעברים בטח שובי מלחמה : ט נשי עמי תגרשון מבית תענגיה מעל עלליה תקחו הדרי לעולם : י קומו ולכו כי לא-זאת המנוחה בעבור טמאה תחבל וחבל נמרץ : יא לו-איש הלך רוח ושקר כזב אחף לך ליין ולשכר והיה מחיף העם הזה : יב אסף אאסף יעקב כלך קבץ אקבץ שארית ישראל יחד אשימנו כצאן בצרה כעדר בתוך הדברו תהימנה מאדם : יג עלה הפרץ לפניהם פרצו ויעברו שער ויצאו בו ויעבר מלכם לפניהם ויהוה בראשם :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית