א ויהי דבר-יהוה אל-יונה שנית לאמר : ב קום לך אל-נינוה העיר הגדולה וקרא אליה אתהקריאה אשר אנכי דבר אליך : ג ויקם יונה וילך אל-נינוה כדבר יהוה ונינוה היתה עירגדולה לאלהים מהלך שלשת ימים : ד ויחל יונה לבוא בעיר מהלך יום אחד ויקרא ויאמר עוד ארבעים יום ונינוה נהפכת : ה ויאמינו אנשי נינוה באלהים ויקראו-צום וילבשו שקים מגדולם ועד-קטנם : ו ויגע הדבר אל-מלך נינוה ויקם מכסאו ויעבר אדרתו מעליו ויכס שק וישב על-האפר : ז ויזעק ויאמר בנינוה מחעם המלך וגדליו לאמר האדם והבהמה הבקר והצאן אל-יטעמו מאומה אל-ירעו ומים אל-ישתו : ח ויתכמו שקים האדם והבהמה ויקראו אל-אלהים בחזקה וישבו איש מדרכו הרעה ומן-החמס אשר בכפיהם : ט מי-יודע ישוב ונחם האלהים ושב מחרון אפו ולא נאבד : י וירא האלהים את-מעשיהם כי-שבו מדרכם הרעה וינחם האלהים על-הרעה אשר-דבר לעשות-להם ולא עשה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית