א חזון עבדיה כה-אמר אדני יהוה לאדום שמועה שמענו מאת יהוה וציר בגוים שלח קומו ונקומה עליה למלחמה : ב הנה קטן נתתיך בגוים בזוי אתה מאד : ג זדון לבך השיאך שכני בחגוי-מלע מרום שבתו אמר בלבו מי יורדני ארץ : ד אם-תגביה כנשר ואם-בין כוכבים שים קנך משם אורידך נאם-יהוה : ה אם-גנבים באו-לך אם-שודדי לילה איך נדמיתה הלוא יגנבו דים אם-בצרים באו לך הלוא ישאירו עללות : ו איך נחפשו עשו נבעו מצפניו : ז עדהגבול שלחוך כל אנשי בריתך השיאוך יכלו לך אנשי שלמך לחמך ישימו מזור תחתיך אין תבונה בו : ח הלוא ביום ההוא נאם יהוה והאבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשו : ט וחתו גבוריך תימן למען יכרת-איש מהר עשו מקטל : י מחמס אחיך יעקב תכמך בושה ונכרת לעולם : יא ביום עמדך מנגד ביום שבות זרים חילו ונכרים באו שעריו ועל-ירושלם ידו גורל גם-אתה כאחד מהם : יב ואל-תרא ביום-אחיך ביום נכרו ואל-תשמח לבני-יהודה ביום אבדם ואל-תגדל פיך ביום צרה : יג אל-תבוא בשער-עמי ביום אידם אל-תרא גםאתה ברעתו ביום אידו ואל-תשלחנה בחילו ביום אידו : יד ואל-תעמד על-הפרק להכרית את-פליטיו ואל-תסגר שרידיו ביום צרה : טו כי-קרוב יום-יהוה על-כל-הגוים כאשר עש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית