א כה הראני אדני יהוה והנה כלוב קיץ : ב ויאמר מה אתה ראה עמוס ואמר כלוב קיץ ויאמר יהוה אלי בא הקץ אל עמי ישראל לא אוסיף עוד עבור לו : ג והילילו שירות היכל ביום ההוא נאם אדני יהוה רב הפגר בכל מקום השליך הס : ד שמעושזאת השאפים אביון ולשבית ענוי עניי ארץ : ה לאמר מתי יעבר החדש ונשבירה שבר והשבת ונפתחה בר להקטין איפה ולהגדיל שקל ולעות מאזני מרמה : ו לקנות בכסף דלים ואביון בעבור נעלים ומפל בר נשביר : ז נשבע יהוה בגאון יעקב אם אשכח לנצח כל מעשיהם : ח העל זאת לא תרגז הארץ ואבל כל יושב בה ועלתה כאר כלה ונגרשה ונשקה ונשקעה כיאור מצרים : ט והיה ביום ההוא נאם אדני יהוה והבאתי השמש בצהרים והחשכתי לארץ ביום אור : י והפכתי חגיכם לאבל וכל שיריכם לקינה והעליתי על כל מתנים שק ועל כל ראש קרחה ושמתיה כאבל יחיד ואחריתה כיום מר : יא הנה ימים באים נאם אדני יהוה והשלחתי רעב בארץ לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמע את דברי יהוה : יב ונעו מים עד ים ומצפון ועד מזרח ישוטטו לבקש את דבר יהוה ולא ימצאו : יג ביום ההוא תתעלפנה הבתולת היפות והבחורים בצמא : יד הנשבעים באשמת שמרון ואמרו חי אלהיך דן וחי דרך באר שבע ונפלו ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית