א כה הראני אדני יהוה והנה יוצר גבי בתחלת עלות הלקש והנה לקש אחר גזי המלך : ב והיה אם כלה לאכול את עשב הארץ ואמר אדני יהוה סלח נא מי יקום יעקב כי קטן הוא : ג נחם יהוה על זאת לא תהיה אמר יהוה : ד כה הראני אדני יהוה והנה קרא לרב באש אדני יהוה ותאכל את תהום רבה ואכלה את החלק : ה ואמר אדני יהוה חדל נא מי יקום יעקב כי קטן הוא : ו נחם יהוה על זאת גם היא לא תהיה אמר אדני יהוה : ז כה הראני והנה אדני נצב על חומת אנך ובידו אנך : ח ויאמר יהוה אלי מה אתה ראה עמוס ואמר אנך ויאמר אדני הנני שם אנך בקרב עמי ישראל לא אוסיף עוד עבור לו : ט ונשמו במות ישחק ומקדשי ישראל יחרבו וקמתי על בית ירבעם בחרב : י וישלח אמציה כהן בית אל אל ירבעם מלךשישראל לאמר קשר עליך עמוס בקרב בית ישראל לא תוכל הארץ להכיל את כל דבריו : יא כי כה אמר עמוס בחרב ימות ירבעם וישראל גלה יגלה מעל אדמתו : יב ויאמר אמציה אל עמוס חזה לך ברח לך אל ארץ יהודה ואכל שם לחם ושם תנבא : יג ובית אל לא תוסיף עוד להנבא כי מקדששמלך הוא ובית ממלכה הוא : יד ויען עמוס ויאמר אל אמציה לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי כי בוקר אנכי ובולס שקמים : טו ויקחני יהוה מאח...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית