א שמעו את הדבר הזה אשר אנכי נשא עליכם קינה בית ישראל : ב נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל נחשה על אדמתה אין מקימה : ג כי כה אמר אדני יהוה העיר היצאת אלף תשאיר מאה והיוצאת מאה תשאיר עשרה לבית ישראל : ד כי כה אמר יהוה לבית ישראל דרשוני וחיו : ה ואל תדרשו בית אל והגלגל לא תבאו ובאר שבע לא תעברו כי הגלגל גלה יגלה ובית אל יהיה לאון : ו דרשו את יהוה וחיו פן יצלח כאש בית יוסף ואכלה ואין מכבה לבית אל : ז ההפכים ללענה משפט וצדקה לארץ הניחו : ח עשה כימה וכסיל והפך לבקר צלמות ויום לילה החשיך הקורא למי הים וישפכם על פני הארץ יהוה שמו : ט המבליג שד על עז ושד על מבצר יבוא : י שנאו בשער מוכיח ודבר תמים יתעבו : יא לכן יען בושסכם על דל ומשאת בר תקחו ממנו בתי גזית בניתם ולא תשבו בם כרמי חמד נטעתם ולא תשתו את יינם : יב כי ידעתי רבים פשעיכם ועצמים חחאתיכם צררי צדיק לקחי כפר ואביונים בשער החו : יג לכן המשכיל בעת ההיא ידם כי עת רעה היא : יד דרשושטוב ואל רע למען תחיו ויהי כן יהוה אלהי צבאות אתכם כאשר אמרתם : טו שנאושרע ואהבו טוב והציגו בשער משפט אולי יחנן יהוה אלהי צבאות שארית יוסף : טז לכן כה אמר יהוה אלהי צבא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית