א שמעו את הדבר הזה אשר דבר יהוה עליכם בני ישראל על כל המשפחה אשר העליתי מארץ מצרים לאמר : ב רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על כן אפקד עליכם את כל עונתיכם : ג הילכו שנים יחדו בלתי אם נועדו : ד הישאג אריה ביער וטרף אין לו היתן כפיר קולו ממענתו בלתי אם לכד : ה התפל צפור על פח הארץ ומוקש אין לה היעלה פח מן האדמה ולכוד לא ילכוד : ו אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו אם תהיה רעה בעיר ויהוה לא עשה : ז כי לא יעשה אדני יהוה דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים : ח אריה שאג מי לא יירא אדני יהוה דבר מי לא ינבא : ט השמיעו על ארמנות באשדוד ועל ארמנות בארץ מצרים ואמרו האספו על הרי שמרון וראו מהומת רבות בתוכה ועשוקים בקרבה : י ולא ידעו עשות נכחה נאם יהוה האוצרים חמס ושד בארמנותיהם : יא לכן כה אמר אדני יהוה צר וסביב הארץ והורד ממך עזך ונבזו ארמנותיך : יב כה אמר יהוה כאשר יציל הרעה מפי הארי שתי כרעים או בדל אזן כן ינצלו בני ישראל הישבים בשמרון בפאת מחה ובדמשק ערש : יג שמעו והעידו בבית יעקב נאם אדני יהוה אלהי הצבאות : יד כי ביום פקדי פשעי ישראל עליו ופקדתי על מזבחות בית אל ונגדעו קרנות המזבח ונפלו לארץ : טו ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית