א כה אמר יהוה על שלשה פשעי מואב ועל ארבעה לא אשיבנו על שרפו עצמות מלךשאדום לשיד : ב ושלחתי אש במואב ואכלה ארמנות הקריות ומת בשאון מואב בתרועה בקול שופר : ג והכרתי שופט מקרבה וכל שריה אהרוג עמו אמר יהוה : ד כה אמר יהוה על שלשה פשעי יהודה ועל ארבעה לא אשיבנו על מאסם את תורת יהוה וחקיו לא שמרו ויתעום כזביהם אשר הלכו אבותם אחריהם : ה ושלחתי אש ביהודה ואכלה ארמנות ירושלם : ו כה אמר יהוה על שלשה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעלים : ז השאפים על עפר ארץ בראש דלים ודרך ענוים יחו ואיש ואביו ילכו אל הנערה למען חלל את שם קדשי : ח ועל בגדים חבלים יחו אצל כל מזבח ויין ענושים ישתו בית אלהיהם : ט ואנכי השמדתי את האמרי מפניהם אשר כגבה ארזים גבהו וחסן הוא כאלונים ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת : י ואנכי העליתי אתכם מארץ מצרים ואולך אתכם במדבר ארבעים שנה לרשת את ארץ האמרי : יא ואקים מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזרים האף אין זאת בני ישראל נאם יהוה : יב ותשקו את הנזרים יין ועל הנביאים צויתם לאמר לא תנבאו : יג הנה אנכי מעיק תחתיכם כאשר תעיק העגלה המלאה לה עמיר : יד ואבד מנוס מקל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית