א כי הנה בימים ההמה ובעת ההיא אשר אשיב את-שבות יהודה וירושלם : ב וקבצתי אתכל-הגוים והורדתים אל-עמק יהושפט ונשפטתי עמם שם על-עמי ונחלתי ישראל אשר פזרו בגוים ואת-ארצי חלקו : ג ואל-עמי ידו גורל ויתנו הילד בזונה והילדה מכרו ביין וישתו : ד וגם מה-אתם לי צר וצידון וכל גלילות פלשת הגמול אתם משלמים עלי ואם-גמלים אתם עלי קל מהרה אשיב גמלכם בראשכם : ה אשר-כספי וזהבי לקחתם ומחמדי החבים הבאתם להיכליכם : ו ובני יהודה ובני ירושלם מכרתם לבני היונים למען הרחיקם מעל גבולם : ז הנני מעירם מן-המקום אשר-מכרתם אתם שמה והשבתי גמלכם בראשכם : ח ומכרתי אתבניכם ואת-בנותיכם ביד בני יהודה ומכרום לשבאים אל-גוי רחוק כי יהוה דבר : ט קראוזאת בגוים קדשו מלחמה העירו הגבורים יגשו יעלו כל אנשי המלחמה : י כתו אתיכם לחרבות ומזמרתיכם לרמחים החלש יאמר גבור אני : יא עושו ובאו כל-הגוים ממביב ונקבצו שמה הנחת יהוה גבוריך : יב יעורו ויעלו הגוים אל-עמק יהושפט כי שם אשב לשפט את-כל-הגוים ממביב : יג שלחו מגל כי בשל קציר באו רדו כי-מלאה גת השיקו היקבים כי רבה רעתם : יד המונים המונים בעמק החרוץ כי קרוב יום יהוה בעמק החרוץ : טו שמש וירח ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית