א והיה אחרי-כן אשפוך את-רוחי על-כל-בשר ונבאו בניכם ובנותיכם זקניכם חלמות יחלמון בחוריכם חזינות יראו : ב וגם על-העבדים ועל-השפחות בימים ההמה אשפוך אתרוחי : ג ונתתי מופתים בשמים ובארץ דם ואש ותימרות עשן : ד השמש יהפך לחשך והירח לדם לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא : ה והיה כל אשר-יקרא בשם יהוה ימלט כי בהר-ציון ובירושלם תהיה פליטה כאשר אמר יהוה ובשרידים אשר יהוה קרא :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית