א כדבר אפרים רתת נשא הוא בישראל ויאשם בבעל וימת : ב ועתה יוספו לחטא ויעשו להם ממכה מכספם כתבונם עצבים מעשה חרשים כלה להם הם אמרים זבחי אדם עגלים ישקון : ג לכן יהיו כענן-בקר וכחל משכים הלך כמץ יסער מגרן וכעשן מארבה : ד ואנכי יהוה אלהיך מארץ מצרים ואלהים זולתי לא תדע ומושיע אין בלתי : ה אני ידעתיך במדבר בארץ תלאבות : ו כמרעיתם וישבעו שבעו וירם לבם על-כן שכחוני : ז ואהי להם כמושחל כנמר על-דרך אשור : ח אפגשם כדב שכול ואקרע סגור לבם ואכלם שם כלביא חית השדה תבקעם : ט שחתך ישראל כי-בי בעזרך : י אהי מלכך אפוא ויושיעך בכל-עריך ושפטיך אשר אמרת תנה-לי מלך ושרים : יא אתן-לך מלך באפי ואקח בעברתי : יב צרור עון אפרים צפונה חחאתו : יג חבלי יולדה יבאו לו הוא-בן לא חכם כי-עת לא-יעמד במשבר בנים : יד מיד שאול אפדם ממות אגאלם אהי דבריך מות אהי קטבך שאול נחם ימתר מעיני : טו כי הוא בן אחים יפריא יבוא קדים רוח יהוה ממדבר עלה ויבוש מקורו ויחרב מעינו הוא ישסה אוצר כל-כלי חמדה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית