א סבבני בכחש אפרים ובמרמה בית ישראל ויהודה עד רד עם-אל ועם-קדושים נאמן : ב אפרים רעה רוח ורדף קדים כל-היום כזב ושד ירבה וברית עם-אשור יכרתו ושמן למצרים יובל : ג וריב ליהוה עם-יהודה ולפקד על-יעקב כדרכיו כמעלליו ישיב לו : ד בבטן עקב את-אחיו ובאונו שרה את-אלהים : ה וישר אל-מלאך ויכל בכה ויתחנן-לו בית-אל ימצאנו ושם ידבר עמנו : ו ויהוה אלהי הצבאות יהוה זכרו : ז ואתה באלהיך תשוב חסד ומשפט שמר וקוה אל-אלהיך תמיד : ח כנען בידו מאזני מרמה לעשק אהב : ט ויאמר אפרים אך עשרתי מצאתי און לי כל-יגיעי לא ימצאו-לי עון אשר-חטא : י ואנכי יהוה אלהיך מארץ מצרים עד אושיבך באהלים כימי מועד : יא ודברתי על-הנביאים ואנכי חזון הרביתי וביד הנביאים אדמה : יב אם-גלעד און אך-שוא היו בגלגל שורים זבחו גם מזבחותם כגלים על תלמי שדי : יג ויברח יעקב שדה ארם ויעבד ישראל באשה ובאשה שמר : יד ובנביא העלה יהוה את-ישראל ממצרים ובנביא נשמר : טו הכעיס אפרים תמרורים ודמיו עליו יחוש וחרפתו ישיב לו אדניו :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית