א אל-תשמח ישראל אל-גיל כעמים כי זנית מעל אלהיך אהבת אתנן על כל-גרנות דגן : ב גרן ויקב לא ירעם ותירוש יכחש בה : ג לא ישבו בארץ יהוה ושב אפרים מצרים ובאשור טמא יאכלו : ד לא-ימכו ליהוה יין ולא יערבו-לו זבחיהם כלחם אונים להם כל-אכליו יחמאו כי-לחמם לנפשם לא יבוא בית יהוה : ה מה-תעשו ליום מועד וליום חג-יהוה : ו כיהנה הלכו משד מצרים תקבצם מף תקברם מחמד לכספם קמוש יירשם חוח באהליהם : ז באו ימי הפקדה באו ימי השלם ידעו ישראל אויל הנביא משגע איש הרוח על רב עונך ורבה משטמה : ח צפה אפרים עם-אלהי נביא פח יקוש על-כל-דרכיו משטמה בבית אלהיו : ט העמיקו-שחתו כימי הגבעה יזכור עונם יפקוד חחאותם : י כענבים במדבר מצאתי ישראל כבכורה בתאנה בראשיתה ראיתי אבותיכם המה באו בעל-פעור וינזרו לבשת ויהיו שקוצים כאהבם : יא אפרים כעוף יתעופף כבודם מלדה ומבטן ומהריון : יב כי אם-יגדלו את-בניהם ושכלתים מאדם כי-גם-אוי להם בשורי מהם : יג אפרים כאשר-ראיתי לצור שתולה בנוה ואפרים להוציא אל-הרג בניו : יד תן-להם יהוה מה-תתן תן-להם רחם משכיל ושדים צמקים : טו כל-רעתם בגלגל כי-שם שנאתים על רע מעלליהם מביתי אגרשם לא אוסף אהבתם כל-שריה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית