א לכו ונשובה אל-יהוה כי הוא טרף וירפאנו יך ויחבשנו : ב יחינו מימים ביום השלישי יקמנו ונחיה לפניו : ג ונדעה נרדפה לדעת את-יהוה כשחר נכון מוצאו ויבוא כגשם לנו כמלקוש יורה ארץ : ד מה אעשה-לך אפרים מה אעשה-לך יהודה וחסדכם כענן-בקר וכחל משכים הלך : ה על-כן חצבתי בנביאים הרגתים באמרי-פי ומשפטיך אור יצא : ו כי חסד חפצתי ולא-זבח ודעת אלהים מעלות : ז והמה כאדם עברו ברית שם בגדו בי : ח גלעד קרית פעלי און עקבה מדם : ט וכחכי איש גדודים חבר כהנים דרך ירצחו-שכמה כי זמה עשו : י בבית ישראל ראיתי שערוריה שם זנות לאפרים נטמא ישראל : יא גם-יהודה שת קציר לך בשובי שבות עמי :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית