א שמעו דבר-יהוה בני ישראל כי ריב ליהוה עם-יושבי הארץ כי אין-אמת ואין-חסד ואיןדעת אלהים בארץ : ב אלה וכחש ורצח וגנב ונאף פרצו ודמים בדמים נגעו : ג על-כן תאבל הארץ ואמלל כל-יושב בה בחית השדה ובעוף השמים וגם-דגי הים יאספו : ד אך איש אל-ירב ואל-יוכח איש ועמך כמריבי כהן : ה וכשלת היום וכשל גם-נביא עמך לילה ודמיתי אמך : ו נדמו עמי מבלי הדעת כי-אתה הדעת מאסת ואמאסך מכהן לי ותשכח תורת אלהיך אשכח בניך גם-אני : ז כרבם כן חטאו-לי כבודם בקלון אמיר : ח חחאת עמי יאכלו ואל-עונם ישאו נפשו : ט והיה כעם ככהן ופקדתי עליו דרכיו ומעלליו אשיב לו : י ואכלו ולא ישבעו הזנו ולא יפרצו כי-את-יהוה עזבו לשמר : יא זנות ויין ותירוש יקח-לב : יב עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו כי רוח זנונים התעה ויזנו מתחת אלהיהם : יג על-ראשי ההרים יזבחו ועל-הגבעות יקחרו תחת אלון ולבנה ואלה כי טוב צלה על-כן תזנינה בנותיכם וכלותיכם תנאפנה : יד לא-אפקוד על-בנותיכם כי תזנינה ועל-כלותיכם כי תנאפנה כי-הם עם-הזנות יפרדו ועם-הקדשות יזבחו ועם לא-יבין ילבט : טו אם-זנה אתה ישראל אליאשם יהודה ואל-תבאו הגלגל ואל-תעלו בית און ואל-תשבעו חי-יהוה : טז כי ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית