א וישבני אל-פתח הבית והנה-מים יצאים מתחת מפתן הבית קדימה כי-פני הבית קדים והמים ירדים מתחת מכתף הבית הימנית מנגב למזבח : ב ויוצאני דרך-שער צפונה ויסבני דרך חוץ אל-שער החוץ דרך הפונה קדים והנה-מים מפכים מן-הכתף הימנית : ג בצאתהאיש קדים וקו בידו וימד אלף באמה ויעברני במים מי אפסים : ד וימד אלף ויעברני במים מים ברכים וימד אלף ויעברני מי מתנים : ה וימד אלף נחל אשר לא-אוכל לעבר כי-גאו המים מי שחו נחל אשר לא-יעבר : ו ויאמר אלי הראית בן-אדם ויולכני וישבני שפת הנחל : ז בשובני והנה אל-שפת הנחל עץ רב מאד מזה ומזה : ח ויאמר אלי המים האלה יוצאים אל-הגלילה הקדמונה וירדו על-הערבה ובאו הימה אל-הימה המוצאים ונרפו המים : ט והיה כל-נפש חיה אשר-ישרץ אל כל-אשר יבוא שם נחלים יחיה והיה הדגה רבה מאד כי באו שמה המים האלה וירפאו וחי כל אשר-יבוא שמה הנחל : י והיה עמדו עליו דוגים מעין גדי ועד-עין עגלים משטוח לחרמים יהיו למינה תהיה דגתם כדגת הים הגדול רבה מאד : יא בצאתיו וגבאיו ולא ירפאו למלח נתנו : יב ועל-הנחל יעלה על-שפתו מזה ומזה כל-עץ- מאכל לא-יבול עלהו ולא-יתם פריו לחדשיו יבכר כי מימיו מן-המקדש המה יוצאים וה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית