א כה-אמר אדני יהוה שער החצר הפנימית הפנה קדים יהיה סגור ששת ימי המעשה וביום השבת יפתח וביום החדש יפתח : ב ובא הנשיא דרך אולם השער מחוץ ועמד על-מזוזת השער ועשו הכהנים את-עולתו ואת-שלמיו והשתחוה על-מפתן השער ויצא והשער לאימגר עד-הערב : ג והשתחוו עם-הארץ פתח השער ההוא בשבתות ובחדשים לפני יהוה : ד והעלה אשר-יקרב הנשיא ליהוה ביום השבת ששה כבשים תמימם ואיל תמים : ה ומנחה איפה לאיל ולכבשים מנחה מתת ידו ושמן הין לאיפה : ו וביום החדש פר בן-בקר תמימם וששת כבשם ואיל תמימם יהיו : ז ואיפה לפר ואיפה לאיל יעשה מנחה ולכבשים כאשר תשיג ידו ושמן הין לאיפה : ח ובבוא הנשיא דרך אולם השער יבוא ובדרכו יצא : ט ובבוא עם-הארץ לפני יהוה במועדים הבא דרך-שער צפון להשתחות יצא דרך-שער נגב והבא דרך-שער נגב יצא דרך-שער צפונה לא ישוב דרך השער אשר-בא בו כי נכחו יצא : י והנשיא בתוכם בבואם יבוא ובצאתם יצאו : יא ובחגים ובמועדים תהיה המנחה איפה לפר ואיפה לאיל ולכבשים מתת ידו ושמן הין לאיפה : יב וכי-יעשה הנשיא נדבה עולה אושלמים נדבה ליהוה ופתח לו את-השער הפנה קדים ועשה את-עלתו ואת-שלמיו כאשר יעשה ביום השבת ויצא וסגר את-השער א...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית