א ובהפילכם את-הארץ בנחלה תרימו תרומה ליהוה קדש מן-הארץ ארך חמשה ועשרים אלף ארך ורחב עשרה אלף קדש-הוא בכל-גבולה סביב : ב יהיה מזה אל-הקדש חמש מאות בחמש מאות מרבע סביב וחמשים אמה מגרש לו סביב : ג ומן-המדה הזאת תמוד ארך חמשה ועשרים אלף ורחב עשרת אלפים ובו-יהיה המקדש קדש קדשים : ד קדש מןהארץ הוא לכהנים משרתי המקדש יהיה הקרבים לשרת את-יהוה והיה להם מקום לבתים ומקדש למקדש : ה וחמשה ועשרים אלף ארך ועשרת אלפים רחב והיה ללוים משרתי הבית להם לאחזה עשרים לשכת : ו ואחזת העיר תתנו חמשת אלפים רחב וארך חמשה ועשרים אלף לעמת תרומת הקדש לכל-בית ישראל יהיה : ז ולנשיא מזה ומזה לתרומת הקדש ולאחזת העיר אל-פני תרומת-הקדש ואל-פני אחזת העיר מפאת-ים ימה ומפאתקדמה קדימה וארך לעמות אחד החלקים מגבול ים אל-גבול קדימה : ח לארץ יהיה-לו לאחזה בישראל ולא-יונו עוד נשיאי את-עמי והארץ יתנו לבית-ישראל לשבטיהם : ט כהאמר אדני יהוה רב-לכם נשיאי ישראל חמס ושד הסירו ומשפט וצדקה עשו הרימו גרשתיכם מעל עמי נאם אדני יהוה : י מאזני-צדק ואיפת-צדק ובת-צדק יהי לכם : יא האיפה והבת תכן אחד יהיה לשאת מעשר החמר הבת ועשירת החמר האיפה אל-החמ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית