א וישב אתי דרך שער המקדש החיצון הפנה קדים והוא סגור : ב ויאמר אלי יהוה השער הזה סגור יהיה לא יפתח ואיש לא-יבא בו כי יהוה אלהי-ישראל בא בו והיה סגור : ג אתהנשיא נשיא הוא ישב-בו לאכל-לחם לפני יהוה מדרך אלם השער יבוא ומדרכו יצא : ד ויביאני דרך-שער הצפון אל-פני הבית וארא והנה מלא כבוד-יהוה את-בית יהוה ואפל אלפני : ה ויאמר אלי יהוה בן-אדם שים לבך וראה בעיניך ובאזניך שמע את כל-אשר אני מדבר אתך לכל-חקות בית-יהוה ולכל-תורתיו ושמת לבך למבוא הבית בכל מוצאי המקדש : ו ואמרת אל-מרי אל-בית ישראל כה אמר אדני יהוה רב-לכם מכל-תועבותיכם בית ישראל : ז בהביאכם בני-נכר ערלי-לב וערלי בשר להיות במקדשי לחללו את-ביתי בהקריבכם את-לחמי חלב ודם ויפרו את-בריתי אל כל-תועבותיכם : ח ולא שמרתם משמרת קדשי ותשימון לשמרי משמרתי במקדשי לכם : ט כה-אמר אדני יהוה כל-בן-נכר ערל לב וערל בשר לא יבוא אל-מקדשי לכל-בן-נכר אשר בתוך בני ישראל : י כי אםהלוים אשר רחקו מעלי בתעות ישראל אשר תעו מעלי אחרי גלוליהם ונשאו עונם : יא והיו במקדשי משרתים פקדות אל-שערי הבית ומשרתים את-הבית המה ישחטו את-העלה ואת-הזבח לעם והמה יעמדו לפניהם לשרתם :...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית