א ויולכני אל-השער שער אשר פנה דרך הקדים : ב והנה כבוד אלהי ישראל בא מדרך הקדים וקולו כקול מים רבים והארץ האירה מכבדו : ג וכמראה המראה אשר ראיתי כמראה אשר-ראיתי בבאי לשחת את-העיר ומראות כמראה אשר ראיתי אל-נהר כבר ואפל אל-פני : ד וכבוד יהוה בא אל-הבית דרך שער אשר פניו דרך הקדים : ה ותשאני רוח ותביאני אל-החצר הפנימי והנה מלא כבוד-יהוה הבית : ו ואשמע מדבר אלי מהבית ואיש היה עמד אצלי : ז ויאמר אלי בן-אדם את-מקום כסאי ואת-מקום כפות רגלי אשר אשכןשם בתוך בני-ישראל לעולם ולא יטמאו עוד בית-ישראל שם קדשי המה ומלכיהם בזנותם ובפגרי מלכיהם במותם : ח בתתם ספם את-ספי ומזוזתם אצל מזוזתי והקיר ביני וביניהם וטמאו את-שם קדשי בתועבותם אשר עשו ואכל אתם באפי : ט עתה ירחקו את-זנותם ופגרי מלכיהם ממני ושכנתי בתוכם לעולם : י אתה בן-אדם הגד את-בית ישראל את-הבית ויכלמו מעונותיהם ומדדו את-תכנית : יא ואם-נכלמו מכל אשר-עשו צורת הבית ותכונתו ומוצאיו ומובאיו וכל-צורתו ואת כל-חקתיו וכל-צורתיו וכל-תורתיו הודע אותם וכתב לעיניהם וישמרו את-כל-צורתו ואת-כל-חקתיו ועשו אותם : יב זאת תורת הבית על-ראש ההר כל-גבלו סביב סביב קדש ק...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית