א ויוצאני אל-החצר החיצונה הדרך דרך הצפון ויבאני אל-הלשכה אשר נגד הגזרה ואשרנגד הבנין אל-הצפון : ב אל-פני-ארך אמות המאה פתח הצפון והרחב חמשים אמות : ג נגד העשרים אשר לחצר הפנימי ונגד רצפה אשר לחצר החיצונה אתיק אל-פני-אתיק בשלשים : ד ולפני הלשכות מהלך עשר אמות רחב אל-הפנימית דרך אמה אחת ופתחיהם לצפון : ה והלשכות העליונת קצרות כי-יוכלו אתיקים מהנה מהתחתנות ומהתכנות בנין : ו כי משלשות הנה ואין להן עמודים כעמודי החצרות על-כן נאצל מהתחתונות ומהתיכנות מהארץ : ז וגדר אשר-לחוץ לעמת הלשכות דרך החצר החצונה אל-פני הלשכות ארכו חמשים אמה : ח כי-ארך הלשכות אשר לחצר החצונה חמשים אמה והנה על-פני ההיכל מאה אמה : ט ומתחת הלשכות האלה המביא מהקדים בבאו להנה מהחצר החצנה : י ברחב גדר החצר דרך הקדים אל-פני הגזרה ואל-פני הבנין לשכות : יא ודרך לפניהם כמראה הלשכות אשר דרך הצפון כארכן כן רחבן וכל מוצאיהן וכמשפטיהן וכפתחיהן : יב וכפתחי הלשכות אשר דרך הדרום פתח בראש דרך דרך בפני הגדרת הגינה דרך הקדים בבואן : יג ויאמר אלי לשכות הצפון לשכות הדרום אשר אל-פני הגזרה הנה לשכות הקדש אשר יאכלו-שם הכהנים אשר-קרובים ליהוה קד...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית