א ויביאני אל-ההיכל וימד את-האילים שש-אמות רחב-מפו ושש-אמות-רחב מפו רחב האהל : ב ורחב הפתח עשר אמות וכתפות הפתח חמש אמות מפו וחמש אמות מפו וימד ארכו ארבעים אמה ורחב עשרים אמה : ג ובא לפנימה וימד איל-הפתח שתים אמות והפתח שש אמות ורחב הפתח שבע אמות : ד וימד את-ארכו עשרים אמה ורחב עשרים אמה אלפני ההיכל ויאמר אלי זה קדש הקדשים : ה וימד קיר-הבית שש אמות ורחב הצלע ארבע אמות סביב סביב לבית סביב : ו והצלעות צלע אל-צלע שלוש ושלשים פעמים ובאות בקיר אשר-לבית לצלעות סביב סביב להיות אחוזים ולא-יהיו אחוזים בקיר הבית : ז ורחבה ונסבה למעלה למעלה לצלעות כי מוסב-הבית למעלה למעלה סביב סביב לבית עלכן רחב-לבית למעלה וכן התחתונה יעלה על-העליונה לתיכונה : ח וראיתי לבית גבה סביב סביב מוסדות הצלעות מלו הקנה שש אמות אצילה : ט רחב הקיר אשר-לצלע אל-החוץ חמש אמות ואשר מנח בית צלעות אשר לבית : י ובין הלשכות רחב עשרים אמה סביב לבית סביב סביב : יא ופתח הצלע למנח פתח אחד דרך הצפון ופתח אחד לדרום ורחב מקום המנח חמש אמות סביב סביב : יב והבנין אשר אל-פני הגזרה פאת דרך-הים רחב שבעים אמה וקיר הבנין חמש-אמות רחב סביב סביב וא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית