א בעשרים וחמש שנה לגלותנו בראש השנה בעשור לחדש בארבע עשרה שנה אחר אשר הכתה העיר בעצם היום הזה היתה עלי יד-יהוה ויבא אתי שמה : ב במראות אלהים הביאני אל-ארץ ישראל ויניחני אל-הר גבה מאד ועליו כמבנה-עיר מנגב : ג ויביא אותי שמה והנה-איש מראהו כמראה נחשת ופתיל-פשתים בידו וקנה המדה והוא עמד בשער : ד וידבר אלי האיש בן-אדם ראה בעיניך ובאזניך שמע ושים לבך לכל אשר-אני מראה אותך כי למען הראותכה הבאתה הנה הגד את-כל-אשר-אתה ראה לבית ישראל : ה והנה חומה מחוץ לבית סביב סביב וביד האיש קנה המדה שש-אמות באמה וטפח וימד את-רחב הבנין קנה אחד וקומה קנה אחד : ו ויבוא אל-שער אשר פניו דרך הקדימה ויעל במעלותיו וימד את-סף השער קנה אחד רחב ואת סף אחד קנה אחד רחב : ז והתא קנה אחד ארך וקנה אחד רחב ובין התאים חמש אמות וסף השער מאצל אולם השער מהבית קנה אחד : ח וימד אתאלם השער מהבית קנה אחד : ט וימד את-אלם השער שמנה אמות ואיליו שתים אמות ואלם השער מהבית : י ותאי השער דרך הקדים שלשה מפה ושלשה מפה מדה אחת לשלשתם ומדה אחת לאילם מפה ומפו : יא וימד את-רחב פתח-השער עשר אמות ארך השער שלוש עשרה אמות : יב וגבול לפני התאות אמה א...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית