א ויהי דבר-יהוה אלי לאמר : ב בן-אדם שים פניך אל-גוג ארץ המגוג נשיא ראש משך ותבל והנבא עליו : ג ואמרת כה אמר אדני יהוה הנני אליך גוג נשיא ראש משך ותבל : ד ושובבתיך ונתתי חחים בלחייך והוצאתי אותך ואת-כל-חילך סוסים ופרשים לבשי מכלול כלם קהל רב צנה ומגן תפשי חרבות כלם : ה פרס כוש ופוט אתם כלם מגן וכובע : ו גמר וכל-אגפיה בית תוגרמה ירכתי צפון ואת-כל-אגפיו עמים רבים אתך : ז הכן והכן לך אתה וכל-קהלך הנקהלים עליך והיית להם למשמר : ח מימים רבים תפקד באחרית השנים תבוא אל-ארץ משובבת מחרב מקבצת מעמים רבים על הרי ישראל אשר-היו לחרבה תמיד והיא מעמים הוצאה וישבו לבטח כלם : ט ועלית כשאה תבוא כענן לכמות הארץ תהיה אתה וכל-אגפיך ועמים רבים אותך : י כה אמר אדני יהוה והיה ביום ההוא יעלו דברים עללבבך וחשבת מחשבת רעה : יא ואמרת אעלה על-ארץ פרזות אבוא השקטים ישבי לבטח כלם ישבים באין חומה ובריח ודלתים אין להם : יב לשלל שלל ולבז בז להשיב ידך עלחרבות נושבת ואל-עם מאמף מגוים עשה מקנה וקנין ישבי על-טבור הארץ : יג שבא ודדן וסחרי תרשיש וכל-כפריה יאמרו לך הלשלל שלל אתה בא הלבז בז הקהלת קהלך לשאת כסף וזהב לקחת מקנה וק...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית