א היתה עלי יד-יהוה ויוצאני ברוח יהוה ויניחני בתוך הבקעה והיא מלאה עצמות : ב והעבירני עליהם סביב סביב והנה רבות מאד על-פני הבקעה והנה יבשות מאד : ג ויאמר אלי בן-אדם התחיינה העצמות האלה ואמר אדני יהוה אתה ידעת : ד ויאמר אלי הנבא עלהעצמות האלה ואמרת אליהם העצמות היבשות שמעו דבר-יהוה : ה כה אמר אדני יהוה לעצמות האלה הנה אני מביא בכם רוח וחייתם : ו ונתתי עליכם גדים והעלתי עליכם בשר וקרמתי עליכם עור ונתתי בכם רוח וחייתם וידעתם כי-אני יהוה : ז ונבאתי כאשר צויתי ויהי-קול כהנבאי והנה-רעש ותקרבו עצמות עצם אל-עצמו : ח וראיתי והנה-עליהם גדים ובשר עלה ויקרם עליהם עור מלמעלה ורוח אין בהם : ט ויאמר אלי הנבא אל-הרוח הנבא בן-אדם ואמרת אל-הרוח כה-אמר אדני יהוה מארבע רוחות באי הרוח ופחי בהרוגים האלה ויחיו : י והנבאתי כאשר צוני ותבוא בהם הרוח ויחיו ויעמדו על-רגליהם חיל גדול מאדמאד : יא ויאמר אלי בן-אדם העצמות האלה כל-בית ישראל המה הנה אמרים יבשו עצמותינו ואבדה תקותנו נגזרנו לנו : יב לכן הנבא ואמרת אליהם כה-אמר אדני יהוה הנה אני פתח את-קברותיכם והעליתי אתכם מקברותיכם עמי והבאתי אתכם אל-אדמת ישראל : יג וידע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית