א ויהי דבר-יהוה אלי לאמר : ב בן-אדם דבר אל-בני-עמך ואמרת אליהם ארץ כי-אביא עליה חרב ולקחו עם-הארץ איש אחד מקציהם ונתנו אתו להם לצפה : ג וראה את-החרב באה על-הארץ ותקע בשופר והזהיר את-העם : ד ושמע השמע את-קול השופר ולא נזהר ותבוא חרב ותקחהו דמו בראשו יהיה : ה את קול השופר שמע ולא נזהר דמו בו יהיה והוא נזהר נפשו מלט : ו והצפה כי-יראה את-החרב באה ולא-תקע בשופר והעם לא-נזהר ותבוא חרב ותקח מהם נפש הוא בעונו נלקח ודמו מיד-הצפה אדרש : ז ואתה בן-אדם צפה נתתיך לבית ישראל ושמעת מפי דבר והזהרת אתם ממני : ח באמרי לרשע רשע מות תמות ולא דברת להזהיר רשע מדרכו הוא רשע בעונו ימות ודמו מידך אבקש : ט ואתה כי-הזהרת רשע מדרכו לשוב ממנה ולא-שב מדרכו הוא בעונו ימות ואתה נפשך הצלת : י ואתה בןאדם אמר אל-בית ישראל כן אמרתם לאמר כי-פשעינו וחחאתינו עלינו ובם אנחנו נמקים ואיך נחיה : יא אמר אליהם חי-אני נאם אדני יהוה אם-אחפץ במות הרשע כי אם-בשוב רשע מדרכו וחיה שובו שובו מדרכיכם הרעים ולמה תמותו בית ישראל : יב ואתה בן-אדם אמר אל-בני-עמך צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו ורשעת הרשע לא-יכשל בה ביום שובו מרשעו וצדיק לא יוכ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית