א ויהי דבר-יהוה אלי לאמר : ב בן-אדם הנבא ואמרת כה אמר אדני יהוה הילילו הה ליום : ג כי-קרוב יום וקרוב יום ליהוה יום ענן עת גוים יהיה : ד ובאה חרב במצרים והיתה חלחלה בכוש בנפל חלל במצרים ולקחו המונה ונהרסו יסודתיה : ה כוש ופוט ולוד וכלהערב וכוב ובני ארץ הברית אתם בחרב יפלו : ו כה אמר יהוה ונפלו סמכי מצרים וירד גאון עזה ממגדל סונה בחרב יפלו-בה נאם אדני יהוה : ז ונשמו בתוך ארצות נשמות ועריו בתוך-ערים נחרבות תהיינה : ח וידעו כי-אני יהוה בתתי-אש במצרים ונשברו כל-עזריה : ט ביום ההוא יצאו מלאכים מלפני בצים להחריד את-כוש בטח והיתה חלחלה בהם ביום מצרים כי הנה באה : י כה אמר אדני יהוה והשבתי את-המון מצרים ביד נבוכדראצר מלךבבל : יא הוא ועמו אתו עריצי גוים מובאים לשחת הארץ והריקו חרבותם על-מצרים ומלאו את-הארץ חלל : יב ונתתי יארים חרבה ומכרתי את-הארץ ביד-רעים והשמתי ארץ ומלאה ביד-זרים אני יהוה דברתי : יג כה-אמר אדני יהוה והאבדתי גלולים והשבתי אלילים מנף ונשיא מארץ-מצרים לא יהיה-עוד ונתתי יראה בארץ מצרים : יד והשמתי את-פתרוס ונתתי אש בצען ועשיתי שפטים בנא : טו ושפכתי חמתי על-סין מעוז מצרים והכרתי אתה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית