א בשנה העשירית בעשרי בשנים עשר לחדש היה דבר-יהוה אלי לאמר : ב בן-אדם שים פניך על-פרעה מלך מצרים והנבא עליו ועל-מצרים כלה : ג דבר ואמרת כה-אמר אדני יהוה הנני עליך פרעה מלך-מצרים התנים הגדול הרבץ בתוך יאריו אשר אמר לי יארי ואני עשיתני : ד ונתתי חחים בלחייך והדבקתי דגת-יאריך בקשקשתיך והעליתיך מתוך יאריך ואת כל-דגת יאריך בקשקשתיך תדבק : ה ונטשתיך המדברה אותך ואת כל-דגת יאריך עלפני השדה תפול לא תאסף ולא תקבץ לחית הארץ ולעוף השמים נתתיך לאכלה : ו וידעו כל-ישבי מצרים כי אני יהוה יען היותם משענת קנה לבית ישראל : ז בתפשם בך בכף תרוץ ובקעת להם כל-כתף ובהשענם עליך תשבר והעמדת להם כל-מתנים : ח לכן כה אמר אדני יהוה הנני מביא עליך חרב והכרתי ממך אדם ובהמה : ט והיתה ארץ-מצרים לשממה וחרבה וידעו כי-אני יהוה יען אמר יאר לי ואני עשיתי : י לכן הנני אליך ואל-יאריך ונתתי את-ארץ מצרים לחרבות חרב שממה ממגדל סונה ועד-גבול כוש : יא לא תעבר-בה רגל אדם ורגל בהמה לא תעבר-בה ולא תשב ארבעים שנה : יב ונתתי את-ארץ מצרים שממה בתוך ארצות נשמות ועריה בתוך ערים מחרבות תהיין שממה ארבעים שנה והפצתי אתמצרים בגוים וזריתים באר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית