א ויהי בעשתי-עשרה שנה באחד לחדש היה דבר-יהוה אלי לאמר : ב בן-אדם יען אשראמרה צר על-ירושלם האח נשברה דלתות העמים נסבה אלי אמלאה החרבה : ג לכן כה אמר אדני יהוה הנני עליך צר והעליתי עליך גוים רבים כהעלות הים לגליו : ד ושחתו חמות צר והרסו מגדליה וסחיתי עפרה ממנה ונתתי אותה לצחיח סלע : ה משטח חרמים תהיה בתוך הים כי אני דברתי נאם אדני יהוה והיתה לבז לגוים : ו ובנותיה אשר בשדה בחרב תהרגנה וידעו כי-אני יהוה : ז כי כה אמר אדני יהוה הנני מביא אל-צר נבוכדראצר מלך-בבל מצפון מלך מלכים בסוס וברכב ובפרשים וקהל ועם-רב : ח בנותיך בשדה בחרב יהרג ונתן עליך דיק ושפך עליך סללה והקים עליך צנה : ט ומחי קבלו יתן בחמותיך ומגדלתיך יתץ בחרבותיו : י משפעת סוסיו יכמך אבקם מקול פרש וגלגל ורכב תרעשנה חומותיך בבאו בשעריך כמבואי עיר מבקעה : יא בפרסות סוסיו ירמס את-כל-חוצותיך עמך בחרב יהרג ומצבות עזך לארץ תרד : יב ושללו חילך ובזזו רכלתך והרסו חומותיך ובתי חמדתך יתצו ואבניך ועציך ועפרך בתוך מים ישימו : יג והשבתי המון שיריך וקול כנוריך לא ישמע עוד : יד ונתתיך לצחיח סלע משטח חרמים תהיה לא תבנה עוד כי אני יהוה דברתי נאם אד...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית