א ויהי דבר-יהוה אלי בשנה התשיעית בחדש העשירי בעשור לחדש לאמר : ב בן-אדם כתב-לך את-שם היום את-עצם היום הזה סמך מלך-בבל אל-ירושלם בעצם היום הזה : ג ומשל אל-בית-המרי משל ואמרת אליהם כה אמר אדני יהוה שפת המיר שפת וגם-יצק בו מים : ד אסף נתחיה אליה כל-נתח טוב ירך וכתף מבחר עצמים מלא : ה מבחר הצאן לקוח וגם דור העצמים תחתיה רתח רתחיה גם-בשלו עצמיה בתוכה : ו לכן כה-אמר אדני יהוה אוי עיר הדמים סיר אשר חלאתה בה וחלאתה לא יצאה ממנה לנתחיה לנתחיה הוציאה לאנפל עליה גורל : ז כי דמה בתוכה היה על-צחיח סלע שמתהו לא שפכתהו על-הארץ לכמות עליו עפר : ח להעלות חמה לנקם נקם נתתי את-דמה על-צחיח סלע לבלתי הכסות : ט לכן כה אמר אדני יהוה אוי עיר הדמים גם-אני אגדיל המדורה : י הרבה העצים הדלק האש התם הבשר והרקח המרקחה והעצמות יחרו : יא והעמידה על-גחליה רקה למען תחם וחרה נחשתה ונתכה בתוכה טמאתה תתם חלאתה : יב תאנים הלאת ולא-תצא ממנה רבת חלאתה באש חלאתה : יג בטמאתך זמה יען טהרתיך ולא טהרת מחמאתך לא תטהרי-עוד עד-הניחי את-חמתי בך : יד אני יהוה דברתי באה ועשיתי לא-אפרע ולא-אחוס ולא אנחם כדרכיך וכעלילותיך שפטוך נאם אדני ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית