א ויהי דבר-יהוה אלי לאמר : ב בן-אדם שתים נשים בנות אם-אחת היו : ג ותזנינה במצרים בנעוריהן זנו שמה מעכו שדיהן ושם עשו דדי בתוליהן : ד ושמותן אהלה הגדולה ואהליבה אחותה ותהיינה לי ותלדנה בנים ובנות ושמותן שמרון אהלה וירושלם אהליבה : ה ותזן אהלה תחתי ותעגב על-מאהביה אל-אשור קרובים : ו לבשי תכלת פחות וסגנים בחורי חמד כלם פרשים רכבי סוסים : ז ותתן תזנותיה עליהם מבחר בני-אשור כלם ובכל אשר-עגבה בכל-גלוליהם נטמאה : ח ואת-תזנותיה ממצרים לא עזבה כי אותה שכבו בנעוריה והמה עשו דדי בתוליה וישפכו תזנותם עליה : ט לכן נתתיה ביד-מאהביה ביד בני אשור אשר עגבה עליהם : י המה גלו ערותה בניה ובנותיה לקחו ואותה בחרב הרגו ותהישם לנשים ושפוטים עשו בה : יא ותרא אחותה אהליבה ותשחת עגבתה ממנה ואתתזנותיה מזנוני אחותה : יב אל-בני אשור עגבה פחות וסגנים קרבים לבשי מכלול פרשים רכבי סוסים בחורי חמד כלם : יג וארא כי נטמאה דרך אחד לשתיהן : יד ותוסף אלתזנותיה ותרא אנשי מחקה על-הקיר צלמי כשדים חקקים בששר : טו חגורי אזור במתניהם סרוחי טבולים בראשיהם מראה שלשים כלם דמות בני-בבל כשדים ארץ מולדתם : טז ותעגבה עליהם למראה עיניה ות...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית